Typical projects

Dự án Long Biên

 
Tên dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu Đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT.
Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước được ủy quyền đàm phán, ký kết hợp đồng BT: UBND quận Long Biên.
Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Khai Sơn.
Địa điểm xây dựng: Phường Ngọc Thụy, Phường Đức Giang, Phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.
Diện tích sử dụng đất: Khoảng 15,6 ha.
 
CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ
-Văn bản số 1977/BTC- ĐT ngày 15/02/2011của Bộ tài chính tham gia ý kiến thẩm định dự án xây dựng tuyến đường .
-Các Thông báo thẩm định dự án: Số 169/TB-KH&ĐT ngày 27/4/2011 và 464/TB-KH&ĐT ngày 30/8/2011 của Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; 
-Quyết định số 5355/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án : Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐT mới Thượng Thanh, Quận Long Biên ;
-Các  Quyết định số: 1716/QĐ-UBND ngày 25/4/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết, số 1717/QĐ-UBND ngày 25/4/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án phê duyệt QHCT xây dựng hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐT mới Thượng Thanh, quận Long Biên, tỷ lệ 1/500 ;
-Văn bản số 280-TB/TU ngày 23/8/2012 Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành Ủy về báo cáo Tổng hợp các Dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BT, BOT;
Văn bản số 7713/UBND-KH&ĐT ngày 04/10/2012 của UBND Thành phố về kết quả rà soát các Dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BT của Thành phố Hà Nội; 
-Văn bản số 5343/VP-QHXDGT ngày 28/12/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐT mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức BT 
-Văn bản số 08/TH-2013 ngày 31/01/2013 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tây Hồ về kết quả thẩm tra tổng mức đầu tư dự án xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến nút xoay Khu Đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT .
-Tờ trình số 577/TTr-UBND ngày 11/3/2013 của Ủy ban nhân dân quận Long Biên về việc xin phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng tuyến đường 40m đoạn từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức BT.
Báo cáo số 338/BC-KH&ĐT ngày 16/4/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư XDCT. Tên dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu Đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT.
Các văn bản liên quan khác
 
MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN
Nâng cao tỷ lệ đất dành cho giao thông trên địa bàn quận.
Nâng cao năng lực giao thông của quận Long Biên nói riêng và của Thủ đô nói chung, tận dụng năng lực giao thông của các tuyến đường đã có, tạo sự liên thông giữa các khu dân cư và quốc lộ 5.
Giảm bớt tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực.
Thúc đẩy mở rộng đô thị hoá khu vực hai bên tuyến đường, tương xứng với sự phát triển chung của Thủ đô Hà Nội.

More